www.turkomanie.nl
TÜRK KÜLTÜR MERKEZİ       UTRECHTTÜRK KÜLTÜR MERKEZİ       UTRECHT
ANA SAYFAYÖNETİMTÜRK DÜNYASITÜRK TARİHİÜLKÜCÜ HAREKETİLETİŞİM
Anadolu Selçuklu Sultanları

Anadolu Selçuklu Hükümdarları

Anadolu Selçukluları hanedanın Aslan Yabgu kolundan gelir.

Kutalmışoğlu Süleyman Şah(1077 - 1086) : Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu ve ilk sultanı olan Kutalmışoğlu Süleyman Şah, Melikşah zamanında Anadolu’ya geldi ve çevresinde toplanan Türkmen aşiretlerini fethe başladı. Konya’yı, Galeve Kalesini aldı ve Bizans’a doğru sınırlarını genişletti. Kilikya’da fetihlerde bulundu. Halep kuşatmasında Suriye meliki Tutuş ve Artuk Bey’e karşı savaşırken 1086 yılında öldü. Yerine altı yıl sonra oğlu 1. Kılıç Arslan geçti.
Saltanat boşluğu; devletin başında vezir Ebul-Kasım

I. Kılıç Arslan (1092 - 1107)
: Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın ikinci oğludur. İsfahan’da tutsağı olduğu Melikşah’ın ölümü üzerine Anadolu’ya dönerek hükümdarlığını ilan etti. Saltanatı boyunca Bizansla, komşu beyliklerle, Haçlı ordularıyla savaşlara girişti ve çoğunda başarı kazandı. İznik’i imar etti. Türklerin Anadolu’yu yurt edinmelerinde önemli rol oynadı. Büyük Selçuklu Devletiyle giriştiği savaşta Habur ırmağında boğularak öldü.

I. Melikşah (1107 - 1116) : Babası 1. Kılıç Arslan’dır.1.Melikşah kardeşi Mesud’u hapsettirdi. Kılıç Arslan’ın ölümünden sonra Bizanslılar’a karşı ilk ciddi taarruz 1113 yılında görüldü.Bizans imparatoru ertesi yıl yine bir ordu ile Anadolu’ya geldi ve karşılıklı bazı muharebeler yapıldıysa da önemli bir sonuç ortaya çıkmadı.

I. Mesud(1116 - 1156) : Dağılmış olan ülkesini birleştirdi, sınırlarını genişletti, devleti yeni baştan kurdu. 1. Mesud 1156 yılında Konya’da öldü.

II. Kılıç Arslan (1156 - 1192) : Babası 1. Mesud’un yerine tahta çıktı. Kardeşlerinin çıkardığı ayaklanmalarla uğraştı. Nureddin Zengi’nin ele geçirdiği Antep, Dülük ve Raban’ı geri aldı. Bizansla anlaşarak ülkenin batısını güvence altına alıp doğudaki çeşitli kentleri fethetti. 1176’da üzerine yürüyen Bizans imparatoru Manuel’i yenerek Miryakefalon Zaferini kazandı. Saltanatının son yıllarında ülkeyi şehzadeleri arasında bölüştürdü, Bizans ve Haçlı ordusuyla savaştı. Danişmentlileri ortadan kaldırdı. Başkent Konya’yı bir kültür ve sanat merkezi haline dönüştürdü.1192’de Konya’da öldü.
II. Kılıç Arslan’ın ülkeyi 11 oğlu arasında paylaştırması taht kavgalarına yol açtı.

I. Gıyaseddin Keyhüsrev (1192 - 1196 ve 1205 - 1210) : 2. Kılıç Arslan’ın en küçük oğludur. Haçlı ordusuna ve Bizans’a çeşitli seferler düzenledi. 1211 yılında öldü.
II. Rükneddin Süleyman Şah (1196 - 1204) : Babası 2. Kılıç Arslan ülkeyi 11 oğlu arasında bölerek, Tokat ve yöresini kendisine verince melik oldu. Bir süre taht kavgalarına karışmadı. Samsun ve çevresini Bizanslılardan aldı. Babasının ölümünden sonra sınır devletlerini ve kardeşlerini yenerek Anadolu Selçuklu Devletinin birliğini yeniden kurdu.

III. Kılıç Arslan(1204 - 1205) : Babası 2. Rükneddin Süleyman Şah ölünce küçük yaşta tahta çıktı. Bir yıldan kısa süren saltanatı sırasında Isparta feth edildi.

I. İzzeddin Keykavus (1210 - 1219) : Babası 1. Gıyaseddin Keyhüsrev’in ölümü üzerine sultan oldu. Ülkenin ticaretini geliştirdi. Antalya’yı yeniden aldı. 1219 yılında Malatya Viranşehir’de öldü.

I. Alaeddin Keykubat (1219 - 1237) : 1192’de Konya’da doğdu. Babası 1. Gıyaseddin Keyhüsrev, dedesi Kılıç Arslan’dır. Kardeşi İzzeddin Keykavus’un ölümü üzerine tahta çıktı. Kaleleri güçlendirdi, sınırları genişletti. Selçuklu Devletinin gücü onun zamanında doruğa ulaştı. Selçuklu ordusu en parlak dönemini yaşadı. Bugünkü Alanya ve tersanesi onun zamanında kuruldu. 1237’de Kayseri’de öldü.

II. Gıyaseddin Keyhüsrev (1237 - 1246) : 1. Alaeddin Keykubat’ın büyük oğludur. Sadettin Köpek’in etkisi altında kaldı. Ülke Moğollara bağımlı duruma geldi. 1246’da öldü.
II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in yaşları küçük olan üç oğlu ve devlet ileri gelenlerinin iktidar mücadelesi, Anadolu Selçuklu Devletini zayıflattı. Ancak Vezir Muiniddin Süleyman Pervane, 1227’de öldürülene kadar belli bir düzeni devam ettirdi. Bu çöküş döneminde aynı yıllarda aynı yerlerde şu sultanlar hüküm sürdü:

II. İzzeddin Keykavus(1246 - 1259) : 1238 yılında doğdu. Saltanatı iç karışıklıklar, taht kavgaları ve Moğollar ile mücadeleyle geçti. Bir süre kardeşleriyle birlikte saltanat sürdü. 1279’da Kırım’da öldü.

II. Alaeddin Keykubat (1248 - 1265) : Babası 2. Gıyaseddin Keyhüsrev dedesi 1. Alaeddin Keykubat’tır. Veliaht ilan edildiyse de babası ölünce büyük oğul 2. İzzeddin Keykavus tahta çıktı. Bunun üzerine başlayan taht kavgasından sonra üç kardeşte sultan ilan edildi.

IV. Kılıç Arslan (1257 - 1266) : 1248’de Sivas’ta sultanlığını ilan ettiyse de ülkeyi diğer kardeşleriyle yönetmek zorunda kaldı. Bir süre tutsak kaldıktan sonra1257’de sultanlığını ilan etti. Saltanat yıllarında Bizans, kardeşleri ve vezir Muineddin Pervane ile yaptığı savaşlarla geçti. 1266 yılında Aksaray’da bir ziyafette Muineddin Pervane tarafından boğularak öldürüldü.

III. Gıyaseddin Keyhüsrev (1264 -1283) : 4. Kılıç Arslan’ın oğludur. Karamanoğlu ayaklanmasını bastırdı. Düzmece sultan Cimri’yi öldürttü. Ancak İlhanlılara yenildi ve 1284 yılında öldürüldü.

II. Mesud (1284-1298 ve 1302 - 1308) : 16. Anadolu Selçuklu Sultanı, 1308’de Kayseri’de ölünce Anadolu Selçuklu devleti sona erdi.

III. Alaeddin Keykubat(1284 - 1301) : 2. İzzeddin Keykavus’un torunu olan 3. Alaeddin Keykubat, amcası 2. Mesud Moğollar tarafından tahtan indirilince onun yerine sultan ilan edildi. Saltanatını sağlamlaştıramadı. Moğol baskısından kurtulmaya çalıştıysa da yakalanarak İlhanlı başkenti İsfahan’a götürüldü. Orada kendi adamlarından biri tarafından öldürüldü
TÜRK TARİHİ
OSMANLI PATİŞAHLARI