www.turkomanie.nl
TÜRK KÜLTÜR MERKEZİ       UTRECHTTÜRK KÜLTÜR MERKEZİ       UTRECHT
ANA SAYFAYÖNETİMTÜRK DÜNYASITÜRK TARİHİÜLKÜCÜ HAREKETİLETİŞİM


Türeyiş Destanı, aslında bir büyük destanın başlangıç kısmına benzemektedir.
Büyük bir ihtimâlle, Göktürk-Bozkurt destanı gibi Uygur Türeyiş Destanı da, ilk
büyük Türk Destanı olan Yaradılış Destanının etkisi altında gelişip meydana
getirilmiş, daha dar bir çevrenin küçük çapta bir yaradılış destanıdır.Destan:

Büyük Hun Hakanlarından birinin iki kızı vardı. Kızlarının ikisi de bir birinden
güzeldi. Öyle güzeldi ki, Hunlar, bu iki kızın da, ancak ilahlarla
evlenebileceğine inanıyor ve bu kızların insanlar için yaratıldığını
söylüyorlardı.

Hakan da aynı şekilde düşündüğü için kızlarını insanlardan uzak tutmanın
yollanın aradı, ülkesinin en kuzey ucunda, insan ayağı az basan veya insan ayağı
hiç görmeyen bir yerinde, çok yüksek bir kule yaptırdı.Kızların ikisini de bu kuleye kapattı. Ondan sonra da aklınca inandığı ilaha
yalvarmağa, gelip kızlarıyla evlenmesi için yakarmağa başladı. Öyle yalvarıyor,
öyle yakarıyordu ki sonunda bir gün. Hakanın kendi aklınca inandığı İlâh
dayanamadı ve bir Bozkurt şekline girip geldi. Hun Hakanının kızlarıyla evlendi.

Bu evlenmeden bir çok çocuklar doğdu; bunlara Dokuz Oğuz-On Uygur denildi.
Çocukların hepsinin sesi Bozkurt sesine benzedi. Yine bu çocuklar, birer Bozkurt
ruhu taşıyarak çoğaldılar.


Bir Uygur destanıdır. Büyük Türk imparatorluğunun Göktürkler'den sonraki
halkası olan Uygur Türkleri, Türeyiş Destanı ile soylannın yeryüzünde ilk
görünüşlerini anlatırken aynı zamanda da, bütün Türk boylarında yaygın bir
inanış olarak beliren, soyun ilâhî bir kaynağa bağlanması fikrini bir kere daha
belirtmiş olmaktadırlar.

Uygur Türeyiş Destanının, Göktürk-Bozkurt Destanı ile olan çok yakın
benzerlikleri, ilk okuyuşta anlaşılacak kadar açıktır. Hemen bütün Türk
Destanlarının birinci derecedeki unsuru olan kurt süsü, gerek Türeyiş ve gerekse
Bozkurt Destanlarında özellikle ilâhileştirilmekle, neslin başlangıcı ve
sürekliliği bu ilâhî süse bağlanmaktadır
.
TÜREYİŞ DESTANI
ALPER TUNGA DESTANI
İSLAM AHLAKI